Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 
To nye centrale udgivelser om konkurrence- og udbudsreglerne.

Konkurrencereguleringen hviler på 4 ben. De tre klassiske ben er konkurrencelovgivningen, udbudslovgivningen og statsstøttereglerne (den horisontale konkurrenceregulering), mens det fjerde ben er den ofte oversete vertikale konkurrenceregulering i form af fx kommunalfuldmagten og de mangfoldige sektorspecifikke konkurrenceregler.

Med Kirsten Levinsens nye udgave af Konkurrenceloven med kommentarer[1] og Jesper Fabricius ny udgave af Offentlige indkøb i praksis[2] er de to første ben i konkurrencereguleringen nu gennemgribende beskrevet og ajourført. Køb dem først som sidst. De er begge uundværlige.

Det samme gælder ikke de to øvrige ben. Statsstøttereglerne trænger til en gennemgribende og ajourført beskrivelse og kommentar, der kan kaste et sammenhængende lys over reglernes funktionsmåde og anvendelse i praksis. Men endnu værre står det til med det fjerde ben. Der findes slet ikke nogen samlet fremstilling af den vertikale konkurrenceregulering. Der skal derfor lyde en opfordring til den juridiske universitetsverden om at tage sig sammen og udfylde et vigtigt led i konkurrencereguleringen. Konkurrencemyndighederne forventes ikke at vove sig ind på dette vigtige, men følsomme politiske område.

Konkurrenceloven med kommentarer

Kirsten Levinsens 4. udgave af Konkurrenceloven med kommentarer giver et gennemgribende og opdateret indblik i konkurrenceloven. Der er tale om et uundværligt opslagsværk for fagfolk, der arbejder med eller ønsker at arbejde med konkurrence­loven i alle dens mange facetter.

Siden 3. udgaven, der udkom i 2009, er konkurrenceloven blevet ændret fem gange (6 gange med den seneste ændring pr. 1. januar 2018). Hovedelementerne i de 5 lovændringer er

·         sænkning af fusionstærsklerne med virkning fra den 1. oktober 2013

·         indførelse af fængselsstraf fra den 1. marts 2013 for den, der indgår en kartelaftale

·         indførelse af gebyrer for anmeldelse af fusioner med virkning fra den 1. august 2013

·         omlægning den 1. juli 2015 af Konkurrencerådet til en mindre bestyrelse

·         indførelse – ligeledes fra den 1. juli 2015 – af sektorspecifik fusionskontrol, for så vidt angår fusioner mellem erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet i Danmark

 

Den seneste ændring af konkurrenceloven med ikrafttræden 1. januar 2018 går ud på, at

·         ændre de hidtil gældende undtagelser fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, de såkaldte bagatelregler, så de kommer på linje med EU-konkurrencereglerne

·         muliggøre at fristerne for behandling af en anmeldt fusion kan afbrydes ekstraordinært, hvis de deltagende virksomheder ikke inden en given frist har indsendt de oplysninger, som konkurrencemyndigheden har krævet

·         ændre fristerne for afgivelse af tilsagn

·         ændre reglen om en virksomheds indsigt i oplysninger om sig selv (egenacces). I tilslutning hertil bliver oplysningspligten og indsigtsretten efter de kommende regler i databeskyttelsesforordningen begrænset i sager og undersøgelser efter konkurrenceloven 

·         styrke straflempelsesreglerne ved at give mulighed for indgivelse af en foreløbig ansøgning uden fuldstændig dokumentation for et kartel svarende til reglerne i en række andre lande,

·         klargøre, hvilken omsætning der skal indgå i bødeudmålingen, og

·         klargøre at der skal fremover udpeges suppleanter til Konkurrencerådet 


Endelig indebærer lovforslaget, at Folketinget giver sit ratifikationssamtykke til en ny samarbejdsaftale på konkurrenceområdet mellem konkurrencemyndighederne i Danmark, Finland, Grønland, Island, Norge og Sverige og på Færøerne, som er underskrevet i september 2017. Loven er behandlet som lovforslag i fremstillingen.

 

I 4. udgaven sondres der ved omtalen af afgørelser ikke imellem, hvorvidt det er en afgørelse truffet af rådet eller af styrelsen. Lidt ærgerligt, men på den anden side er der så få afgørelser af begge slags, at det næppe får den store betydning for vurderingerne af afgørelsernes oprindelse. Afgørelser, domme, lovgivning, EU-retsakter mv. fra tiden efter den 1. juli 2017 er ikke omtalt.

 

Offentlige indkøb i praksis

4. udgaven af Offentlige indkøb i praksis gennemgår reglerne for indgåelse af aftaler om anskaffelser til den offentlige sektor. 4. udgaven er gennemgribende ændret og omskrevet i forhold til 3. udgaven som følge af indførelsen af udbudsloven og ændringen af tilbudsloven den 1. januar 2016. Udbudsloven implementerer EU's udbudsdirektiv m.m. Der er således tale om et paradigmeskifte, idet EU's udbudsregler tidligere blev implementeret ved, at EU-direktivet blev optaget direkte som bilag til en dansk bekendtgørelse. Ved at omskrive det meget detaljerede direktiv til dansk lov opstår der mulighed for fortolkningsproblemer. Fremstillingen lægger ikke skjul på, når dette er/kan være tilfældet.

Med udgangspunkt i reglerne, retspraksis og praksis fra Klagenævnet for Udbud gennemgås håndteringen af udbudsprocesser og klager herover. Forløbet af en udbudsproces er beskrevet, så den trods reglernes detailrigdom, er ude i alle hjørner af processen samtidig med, at den er lettilgængelig for ordregivere, tilbudsgivere, rådgivere og andre der arbejder med udbud og offentlige anskaffelser.

Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler er kun omtalt i mindre grad, men forfatteren påpeger, at forsyningsvirksomhedsdirektivets procedureregler et langt stykke af vejen følger reglerne i udbudsloven.

Tilbudsloven gælder for anskaffelser under udbudslovens tærskelværdier. Tilbudsloven pålægger ordregivere en annonceringspligt, men procedurereglerne er i forhold til udbudslovens meget detaljerede procedureregler yderst beskedne. Fremstillingen gennemgår reglerne, men det er efter anmelderens vurdering tvivlsomt om tilbudsloven har nogen reel betydning, og om reglerne efterleves.

Udbudsreglerne er på grund af deres detailrigdom af bestemmelser en kompleks størrelse, hvor det er let at fare vild i regeljunglen. Men her er 4. udgaven af Offentlige indkøb i praksis en uvurderlig hjælp. Bogen er derfor særdeles nyttig for både ordregivere, tilbudsgivere og rådgivere, - og fremstår som den mest centrale og grundige regelgennemgang på udbudsområdet. Så op på hylden med den.

Februar 2018

Konkurrenceraadgivning.dk[1] Kirsten Levinsen et al.: Konkurrenceloven med kommentarer, 4. udgave/1. oplag, København 2018, antal sider 1513, Juristernes og Økonomernes forlag. Pris fra forlaget 2.000 kr. inkl. moms.

[2] Jesper Fabricius: Offentlige indkøb i praksis, 4. udgave/1. oplag, København 2017, Karnov Group Denmark. 909 sider. Pris fra forlaget 1520 kr. inkl. moms.

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53