Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 
 

Fair og lige konkurrence forudsætter stop offentligt opgavetyveri

Resumé. Offentligt opgavetyveri er et mangehovedet uhyre. Det forekommer, når de offentlige og offentligt regulerede virksomheder udfører erhvervsmæssige opgaver uden at tilbyde private at udføre opgaverne på tilsvarende eller bedre vilkår, og når de udfører opgaver langt uden for deres kerneområder. Der er gennem tiden gjort mange ihærdige forsøg på at sikre fair og lige konkurrence fx gennem forbud mod kommunal erhvervsvirksomhed, krydssubsidiering og diskrimination og krav om udbud. Men lige meget har det hjulpet på grund af undtagelser, dispensationer og manglende sanktioner i tilfælde af overtrædelser. Når det kan gå så galt, er det primært, fordi tilsynsmyndighederne sidder på deres hænder, at et utal af tilsynsmyndigheder ikke kan finde ud af, hvem der har ansvaret, og at der ikke er effektive sanktioner i tilfælde af overtrædelser. Om Regeringens udspil vil få effekt er tvivlsomt, medmindre reglerne strammes gevaldigt op og der sker en begrænsning af offentlige og offentligt regulerede virksomheders erhvervsmæssige erhvervsaktiviteter, og medmindre der ryddes op i tilsynet med reglerne og vigtigst af alt, at der indføres mærkbare sanktioner for overtrædelser.

-------------------------------------------

Regeringen har netop bebudet, at den vil stramme lovgivningen omkring offentligt opgavetyveri og oprette en ny klagemyndighed, så den offentlige sektor holder sig til at løse sine kerneopgaver i stedet for at gå pri-vate virksomheder i bedene. Det skal være slut med offentligt opgavetyveri. Fair og lige konkurrence.

Kommunerne bagatelliserer forslaget. Det indikerer, at der er brug for en fælles forståelse af, hvad opgavetyveri er for en størrelse, hvordan opgavetyveri foregår, og hvordan opgavetyveri kan stoppes.

 

Hvad er offentligt opgavetyveri

Offentligt opgavetyveri forekommer, når offentlige og offentligt regulerede virksomheder udfører erhvervsmæssige opgaver, der kan udføres af private virksomheder, på samme eller endog bedre og billigere vilkår.

 

Hvordan foregår offentligt opgavetyveri?

Offentligt opgavetyveri foregår på utallige måder, men kan for overskuelighedens skyld samles i fem hovedgrupper:

 

1. Kommunalt opgavetyveri

Selv om den uskrevne kommunalfuldmagt allerede indeholder forbud mod, at kommuner udfører erhvervsvirksomhed, så foregår tyveriet ved, at forbuddet gennem tiden er blevet udvandet af undtagelser og ved direkte overtrædelser af forbuddet. Overtrædelser bliver reelt ikke sanktioneret. Se eksempler her i:

Skærpede sanktioner.

 

2. Offentlige og offentligt regulerede erhvervsvirksomheder konkurrenceudsætter kun i mindre omfang deres erhvervsmæssige opgaver

Selv om udbudsreglerne skal sikre, at offentlige opgaver konkurrenceudsættes, så forhindrer de ikke kommunerne i at udføre opgaver in house uden udbud. Desuden undlader offentlige myndigheder i en række tilfælde udbud af udbudspligtige opgaver. Udbudsegnede opgaver for milliarder holdes på denne måde uden for udbud og væk fra den private sektor. Se eksempler i arbejdspapiret: Mere konkurrence i den offentlige sektor.

 

3. Forbud mod sideordnede aktiviteter, krydssubsidiering og diskrimination i sektorspecifik regulering overtrædes ofte

Selv om sektorspecifikke regler for offentligt regulerede virksomheder, fx reglerne for hvile-i-sig-selv forsyningsvirksomheder som el-, gas-, varme- og vandforsyningsselskaber, indeholder forbud mod sideordnede aktiviteter, krydssubsidiering og diskrimination, så overtrædes disse forbud gang på gang. På den måde fortrænges private erhvervsvirksomheder, der opererer på markedsvilkår. Overtrædelse af forbuddene er reelt ikke sanktioneret og tilsynsmyndighederne er påfaldende passive. (fx når det kommunale Østkraft på Bornholm udlægger og sælger fiberadgang og graver fiber ned i strid med sektorspecifikke regler og uden udbud, eller når elforsyningsvirksomheder udfører tabsgivende teleaktiviteter m.m.)

 

4. Offentlige og offentligt regulerede erhvervsvirksomheder udnytter skattesubsidier og brugerbetaling til at finansiere egne aktiviteter uden udbud

Selv om det offentlige i nogle tilfælde helt eller delvist finansierer erhvervsmæssige opgaver i eget regi via skattesubsidier eller via tvungen indtægtsdækket brugerbetaling (fx elsektoren) og derved fortrænger private virksomheder fra markedet, så konkurrenceudsættes de subsidierede opgaver ikke. Tilsynsmyndighederne fører reelt ikke tilsyn med subsidierede offentlige erhvervsmæssige opgaver og stiller ikke krav om udbud. Sanktioner for ineffektiv opgavevaretagelse eksisterer ikke. Eksempler herpå findes i Regeringens udspil, fx når offentligt finansierede biblioteker udlåner værktøj og bageudstyr, som private virksomheder lever af at sælge eller udleje, eller når det offentlige udbyder og finansierer skatteyderbetalte kurser i konkurrence med private virksomheder, der ikke har adgang til offentlig finansiering.

 

5. Offentlige og offentligt regulerede erhvervsvirksomheder udnytter deres position til at holde private virksomheder ude af markedet

Selv om offentlig erhvervsvirksomhed er omfattet af konkurrencereglerne, så misbruger offentlige erhvervsvirksomheder og offentligt regulerede erhvervsvirksomheder undertiden deres dominerende markedsposition i strid med reglerne, fx når Aalborg havn tager højere priser for tilgang til havnearbejdere til private virksomheder end til sig selv. Konkurrencestyrelsen afviser som regel sagerne med henvisning til ikke sanktioneret specialregulering

 

Hvordan stoppes offentligt opgavetyveri

For at stoppe offentligt opgavetyveri effektivt, er der brug for:

 

·         en begrænsning af og klar afgrænsning af, hvad der er offentlige og offentligt regulerede virksomheders erhvervsmæssige kerneopgaver, og hvor langt de uskrevne kommunalfuldmagtsregler går med hensyn til forbuddet mod kommunal erhvervsvirksomhed

·         at alle offentlige og offentligt støttede erhvervsopgaver konkurrenceudsættes på fair og lige vilkår

·         en ny one stop shopping tilsynsmyndighed til erstatning af de eksisterende sektortilsyn, som effektivt kan håndhæve kommunalfuldmagtsreglerne og de sektorspecifikke regler ensartet uden mistanke om regulatory capture og bureaukratisk klumpspil. Når det offentlige ikke ønsker at konkurrenceudsætte offentlige og offentligt regulerede erhvervsmæssige opgaver kræves tilsynsmyndighedens tilladelse

·         og vigtigst af alt, at overtrædelse af reglerne sanktionsbelægges med mærkbare bøder og offentliggørelse af involverede ansvarlige offentlige personer med navns nævnelse, herunder oprettelse af én fælles klagemyndighed på tværs af sektormyndighederne.

Regeringens udspil

Regeringens udspil går i den retning, idet Regeringen vil sørge for, at det offentlige ikke konkurrerer med private aktører på områder, der ikke er kerneopgaver, medmindre særlige hensyn taler for dette, og konkurrencen i disse tilfælde sker på fair og lige vilkår. Udspillets hovedpunkter er:

 

·         Klarere regler for begrænsning af offentlige erhvervsaktiviteter

·         Bedre klagemuligheder og styrket håndhævelse af reglerne

·         Fair prissætning og lige vilkår, når det offentlige konkurrerer med de private erhvervsvirksomheder om opgaverne.

Regeringen forventer at forhandle udspillet med Folketingets partier med henblik færdiggørelse og gennemførelse frem mod 1. halvdel af 2018

 

Kommentar

Regeringens udspil kan blive en meget vigtig brik til løsning af ønsket om fair og lige konkurrence. Men det er endnu ikke muligt at vurdere konkret, om det denne gang lykkes. Udspillet går i hvert fald i den rigtige retning. Fair og lige konkurrence kan ikke indføres stykkevis og delt. Det må indføres helt. Udmøntningen af Regeringens udspil bør derfor holde sig inden for følgende rammer:

·         De konkrete regler skal være så enkle, gennemskuelige og effektive som muligt.

·         De konkrete regler skal være forståelige og lette at håndhæve og administrere.

·         Reglerne om fair og lige konkurrence skal gælde for såvel offentlige som offentligt regulerede virksomheder. Reglerne skal indeholde færrest mulige undtagelser og dispensationsmuligheder, - ellers bliver der ikke tale om reel beskyttelse af den konkurrence, effektivitet, innovation og vækst, som udspillet tilsigter.

·         Krav om at helt eller delvist subsidierede eller brugerbetalte offentlige og offentligt regulerede virksomheders erhvervsmæssige opgaver udbydes.

·         Tilsynet med reglerne samles i én tilsynsmyndighed, der kan håndhæve kommunalfuldmagtsreglerne og de sektorspecifikke regler ensartet uden mistanke om regulatory capture og bureaukratisk klumpspil. Når det offentlige ikke ønsker at konkurrenceudsætte offentlige og offentligt regulerede erhvervsmæssige opgaver kræves tilsynsmyndighedens tilladelse.

·         Overtrædelse af reglerne skal kunne indklages for én og kun én klagemyndighed (one stop shopping), hvad enten der er tale om sektorspecifikke regler eller andre regler, der vedrører fair og lige konkurrence.

·         Og vigtigst af alt, så skal reglerne sanktioneres af én fælles ankemyndighed med mærkbare bøder og offentliggørelse samt personlige bøder til ansvarlige for overtrædelse af reglerne.

Links:

Fair og lige konkurrence

Skærpede sanktioner

Mere konkurrence i den offentlige sektor

 

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53