Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Dumpekarakter til Konkurrencestyrelsen, ny udgave af ”offentlige indkøb” og eksklusivitetsrabatter i Intelsagen

Dumpekarakter til Konkurrencestyrelsen

Global Competition Review (GCR) analyserer og rangerer hvert år en række landes konkurrencemyndigheders håndhævelse af landenes konkurrenceregler. GCR har for nylig offentliggjort resultatet af rangeringen for de bedste 38 lande i 2016. GCR rangerer landene i 4 grupper: De allerbedste, de meget gode, de gode og de mindre gode. Konkurrencestyrelsen i Danmark er rangeret sammen med Belgien, Irland og Indien i gruppe 4, dvs. blandt de mindre gode. De øvrige nordiske lande ligger alle i gruppe 3 og er altså bedre placeret end Danmark.

GCRs rangering baserer sig på et omfattende statistisk materiale fra Konkurrencestyrelsen og på interviews med embedsmænd, advokater og rådgivere, der arbejder med konkurrencesager. Kritikken går især på for få og færre afgørelser, ressourceproblemer i form af mangel på erfarne medarbejdere, meget lange sagsbehandlingstider, og sagsbehandlernes uvilje mod at yde mundtlig rådgivning.

Konkurrencestyrelsen arbejder fortsat på at forbedre rangeringen. GCR udtrykker dette således: “While Margrethe Vestager continues to make headlines as the EU's competition commissioner, her home country's national competition authority tries not to get left behind its peers.”

Konkurrencestyrelsen har ikke kommenteret rangeringen, men har gennemført sin egen stakeholder evaluering, hvor styrelsen pudsigt nok ligger i top. Det kunne være interessant at få styrelsens kommentarer til GCRs evaluering, og om styrelsen finder behov for yderligere initiativer i den anledning.

 

Ny udgave af ”Offentlige indkøb i praksis”

En ny og 4. udgave af Jesper Fabricius´s ”Offentlige indkøb i praksis” er netop udkommet. Den erstatter den seneste udgave fra 2012, der nu er gennemgribende revideret og omskrevet.  Sidetallet er forøget voldsomt fra 684 til 909 sider for at tage højde for indførelsen af udbudsloven 1. januar 2016, ændringen af tilbudsloven, Klagenævnsloven og reglerne for Klagenævnet for udbuds virksomhed. Fremstillingen giver en grundig og righoldig gennemgang af praksis baseret på klagenævnets kendelser.

Opbygningen af bogen svarer med nødvendige tilpasninger til opbygningen af tidligere udgaver. Bogen er velskrevet og lettilgængelig. Den indeholder mange nyheder om praksis, og er i dag det bedste standardværk på området.

Udbudsreglerne er blevet mere indviklede og indeholder mange finurligheder, og fremstillingen er derfor et uundværligt hjælperedskab for de mange advokater, rådgivere og små og store indkøbere, der skal hjælpe ordregivere og indkøbere gennem regeljunglen.

Jesper Fabricius, Offentlige indkøb i praksis, 4. udgave, Karnov Group Danmark A/S, København 2017.

Er eksklusivitetsrabatter i strid med forbuddet mod misbrug af dominerendes stilling?

Det står efterhånden klart, at konkurrencesager, der vedrører misbrug af dominerende stilling efter EU-Domstolens kendelser, - senest i Intelsagen -, skal vurderes ud fra det effektivitetsbaserede princip. Det betyder, at konkurrencemyndighederne og den dominerende virksomhed skal bevise, om misbruget har eller ikke har en konkurrencebegrænsende effekt. Men det er stadig lidt uklart, hvor vidtgående bevisbyrden er i konkrete sager, og hvordan den kan løftes.

Flere konkurrencemyndigheder foretrækker nok det formbaserede princip, hvorefter misbrug som fx eksklusivitetsrabatter per se er forbudt, fordi formodningen taler herfor. Begrundelsen er, at det vil øge effektiviteten af retshåndhævelsen i disse misbrugssager. Men det stemmer ikke med Domstolens tilgang, hvorefter alle omstændigheder, der kan afgøre, om der foreligger en konkurrencebegrænsende effekt skal inddrages. (Domstolen ser dog passivt til, at fx Danmark ved lov har indført et per se forbud mod håndhævelse af bindende bruttopriser).

I Intelsagen om eksklusivitetsrabatter havde kommissionens konkurrencemyndighed gennemført en AEC-test (as efficient as competitors) og en række andre analyser. På det grundlag og ud fra formodningen om eksklusivitetsrabatters konkurrencebegrænsende effekt, fandt Kommissionen, at Intel havde overtrådt forbuddet om misbrug af dominerende stilling. Kommissionens afgørelse blev stadfæstet af Retten, men Domstolen har nu hjemsendt sagen til Retten til fornyet afgørelse med henblik på inddragelse af alle de omstændigheder, som er nødvendige for at fastslå den konkurrencebegrænsende virkning af Intels eksklusivitetsrabatter, herunder alle Intels argumenter. Det er nu op til Retten og Intel at inddrage alle omstændigheder til vurdering af om der foreligger en konkurrencebegrænsning. Domstolen findes her: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194082&pageIndex=0&doclang=DA&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=288171

Dommens viser, at det effektivitetsbaserede princip skal tages meget seriøst, at princippet forudsætter meget grundige og omfattende analyser af, om et misbrug har konkurrencebegrænsende effekt, og at Domstolen stiller meget store krav til bevisførelsen.

Nu bliver det spændende at se, hvad Intel og Retten hver på sin side vil gøre for at løfte bevisbyrden og derved bidrage til en afklaring af, hvad der skal til for at samtlige omstændigheder kan anses for inddraget.

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53