Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Konkurrenceprisen 2015 tildeles Bios og Region Syddanmark

Konkurrenceraadgivning.dk´s Konkurrencepris tildeles en eller flere virksomheder, personer eller organisationer, der har øget konkurrencen mærkbart og bidraget til lavere priser, bedre kvalitet og service, samt øget innovationen.

 

Selv om 2015 endnu ikke er gået på hæld, er der næppe nogen der i 2015 kan overgå det mesterstykke, som Bios og Region Syddanmark har udført, nemlig at skabe reel konkurrence på markedet for ambulancekørsel og derved spare Region Syddanmark for 50 -70 mio. kr. på årsbasis. Den skarpe konkurrence i Region Syddanmark synes desuden at have smittet af på kørselspriserne i både Region Hovedstaden og Region Sjælland med samlede årlige besparelser på op imod 100 mio. kr.

 

Markedet for ambulancekørsel har i årtier været domineret af Falck, der har haft en monopollignende stilling. Indførelse af obligatoriske udbud af ambulancekørsel i begyndelsen 00´erne var i første omgang ikke nok til at skabe reel konkurrence. Det var svært for konkurrenter at etablere sig, fordi Falck besad en first mover fordel og den væsentligste viden på området, og fordi rederkapaciteten og rederuddannelserne gjorde det vanskeligt for nye virksomheder at skaffe sig tilstrækkelig veluddannet arbejdskraft.

 

Alligevel bød Bios ind på ambulancekørslen i Region Syddanmark og vandt med virkning fra 1. september 2015 tre ud af de fire udbudte områder.

 

Det er fortsat vanskeligt for Region Syddanmark og Bios at få ambulancekørslen til at fungere 100 % perfekt. Men alt yder på, at det lykkes trods store indkøringsvanskeligheder.

 

Bios og Region Syddanmark er stødt ind i de samme forhindringer, som da Arriva åbnede markedet for passagertransport med tog - ved at vinde udbuddet af togkørslen i Vestjylland. Her var det DSB og medarbejderne, der satte sig til modværge. Men Arriva vandt med lavere priser end DSB, og - efter nogle indkøringsvanskeligheder - desuden med høj passagertilfredshed til følge.

 

Erfaringerne viser, at tilfredsheden stiger, når de værste indkøringsvanskeligheder er overvundet. Konkurrenceraadgivning.dk tror derfor på, at det også lykkes for Bios.

 

Tak til Bios og Region Syddanmark for at have skabt reel konkurrence om ambulancemarkedet og tillykke med konkurrenceprisen for 2015.

  

EU's udbudsregler – en boganmeldelse

EU's udbudsregler er i betydeligt omfang normerende for de danske udbudsregler. Udover traktaternes almindelige retsprincipper og grundlæggende rettigheder består EU's udbudsregler primært af udbudsdirektivet (2014/24/EU), koncessionsdirektivet (2014/23/EU) og forsyningsvirksomhedsdirektivet (2014/25/EU).

 

Udbudsdirektivet (2014/24/EU) er ved at blive implementeret i en ny dansk udbudslov, der ventes vedtaget af Folketinget i denne samling. Det seneste forsyningsvirksomhedsdirektiv (2014/25/EU) og det nye koncessionsdirektiv (2014/23/EU) er endnu ikke implementeret i dansk ret. Det forventes først at ske i løbet af 2016/17.

 

Grith Skovgaard Ølykke et al. behandler EU's udbudsregler og tilstødende regler i en ny bog om ”EU's udbudsregler – i dansk kontekst”. Bogen er for nylig udgivet på Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

 

Der er tale om en omfattende fremstilling på 865 sider. Den kommer godt rundt i udbudsrettens mange krinkelkroge, og er et uundværligt opslagsværk for offentlige indkøbere og for advokater og rådgivere, der beskæftiger sig med udbudsret. Selv om bogen primært har et teoretisk sigte, så er den efter min mening også i høj grad nyttig og anvendelig for praktikere. Fremstillingen knytter også tråde til den danske implementering af EU-reglerne og er derfor særdeles nyttig, når der foreligger fortolkningstvivl.

 

Det er vanskeligt at fremhæve enkelte kapitler frem for andre. Men kapitel 10 om miljø, sociale og arbejdsretlige krav samt kapitel 12 om samspillet mellem udbudsreglerne de nært relaterede konkurrenceregler og statsstøtteregler er ikke bare nye, men også blevet mere og mere centrale for den fremtidige praktisering af reglerne.

 

Fremstillingen indeholder en fyldig oversigt over EU domme og en omfattende oversigt over litteraturhenvisninger. Fremstillingen vil utvivlsomt også bidrage til øget interesse for EU's udbudsregler på de højere læreanstalter. Det er på sigt vigtigt for den videre anvendelse og udvikling af udbudsretten.

 

Der er ingen vej uden om. Køb bogen.

 

Post Danmark – form- og/eller effektbaseret vurdering af ekskluderende rabatsystemer

EU-Domstolen har den 6. oktober afsagt dom i anledning af en anmodning indgivet af Sø- og Handelsretten om en præjudiciel afgørelse i spørgsmål om, hvilke kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af, om Post Danmark har misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked for distribution af massebreve http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-23/14. Sagen handler om Post Danmarks rabatmisbrug og har verseret ved forskellige instanser siden 2009.

 

Det mest interessante svaret på, om Konkurrencerådet burde have foretaget en ligeså-effektiv-konkurrent test (AEC-test) som led i vurderingen af, om Post Danmarks rabatsystem udgjorde et misbrug af dominerende stilling. 

 

Dommen indebærer, at den konkurrencebegrænsende effekt af et rabatsystem skal være sandsynlig uden, at den behøver at være alvorlig eller mærkbar, og at AEC testen ikke er altid er nødvendig for at fastslå et rabatmisbrug. AEC-testen er altså ikke nødvendig for at vurdere rabatmisbruget i Post Danmark sagen. Dommen følger Kommissionens vejledning om anvendelsen af artikel 102 i sager om ekskluderende rabatmisbrug af dominerende stilling http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XC0224(01)&from=EN og Rettens afgørelse i Intel-sagen. http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-286/09

 

Mens dommen skaber klarhed i Post Danmark sagen, så vil der fortsat være usikkerhed om, hvornår og i hvilket omfang den formbaserede tilgang (til formål) skal suppleres med en effektbaserede tilgang (til følge) i form af fx AEC-testen i andre rabatmisbrugssager. For hvad skal der til for at fastslå, at det er sandsynligt, at et rabatsystem udgør en forbudt konkurrencebegrænsning. Det er nok klogt fremover at gå med både seler og livrem i den slags sager og supplere vurderingerne med effektbaserede analyser af misbruget i form af fx AEC-testen.

 

Så der er langt endnu før den effektbaserede tilgang bliver obligatorisk og måske endda helt erstatter den formbaserede tilgang som i USA. Og nu venter vi så på, hvad Sø- og Handelsretten kommer frem til i Post Danmark sagen.

 

Frederiksberg den 28.oktober 2015

Niels Rytter

www.konkurrenceraadgivning.dk

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53