Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Mens vi venter på regeringens produktivitetsudspil.

Resumé.

2013 blev ikke året med mærkbart flere eller mere indgribende afgørelser i konkurrencesager. 2013 blev derimod året, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tabte to vigtige sager mod henholdsvis Hellers Yachtværft og Post Danmark i henholdsvis Sø- og Handelsretten og Højesteret. 2013 blev også året, hvor den danske konkurrencemyndighed blev nedgraderet af Global Competition Review og placeret i bunden sammen med mindre gode konkurrencemyndigheder.

2013 blev også året, hvor Produktivitetskommissionen anbefalede en lang række forslag om mere konkurrence, mindre unødig regulering, færre konkurrencebegrænsninger og om at konkurrencefremme. Vi venter nu på, om regeringen vil omsætte forslagene til virkelighed. Tidligere erfaringer med den slags forslag er ikke gode.

Konkurrenceregnskabet for 2013

Der var 50 afgørelser i konkurrencesager i 2013. 40 af dem var i fusionssager.

De 40 fusionssager er lidt flere end det sædvanlige antal på omkring 35, og de 10 afgørelser i de klassiske konkurrencesager (forbud mod konkurrencebegrænsninger og mod misbrug af dominans, herunder konkurrencefremmende tilsagn) er stadig lavt i forhold til tidligere, men dog højere end lavpunktet i 2012.

Antal afgørelser

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Offentligt regulerede konkurrencebegrænsninger (§ 2)

9

3

1

0

0

0

0

2

0

Misbrug af dominerende stilling (§ 11)

16

6

3

1

1

2

2

1

2

Private konkurrencebegrænsninger med skadelige virkninger (§ 6 – 10)

25

18

10

11

9

7

3

3

4

Konkurrencefremmende tilsagn (§16a)

3

3

2

5

2

4

1

0

4

Ulovlig statsstøtte med skadelige virkninger (§ 11a)

4

2

0

0

1

1

4

0

0

Total antal afgørelser ekskl. fusionssager

57

32

16

17

13

14

10

6

10

Index: 2005=100

100

55

28

30

23

25

18

11

18

Fusionskontrolsager (§ 12)

8

9

15

21

11

10

35

34

40

Afvisning af klager (§ 14)

16

11

3

8

3

0

0

1

0

Ankenævnssager

12

16

11

3

3

5

6

3

3

Bødevedtagelser og straffedomme

4

1

6

3

4

7

5

3

7

Antal rådsmøder

9

10

9

9

6

6

6

6

6

Kilde: www.kfst.dk. 12.02.2014

33 af de 40 fusionssager blev godkendt på grundlag af forenklet sagsbehandling. De resterende 7 fusioner blev godkendt efter almindelig sagsbehandling, heraf 2 med tilsagn. Alle fusioner blev således godkendt.

Der bruges mange kræfter på fusionssager. Tiden må vist snart være inde til at evaluere om de velfærdsmæssige effekter af fusionskontrollen står mål med virksomhedernes, rådgivernes og konkurrencemyndighedernes indsats, og om kontrollen kan gennemføres på en smidigere måde.

Antallet af bødevedtagelser og straffedomme i 2013 nåede 2010-niveauet med 7. De 7 sager drejede sig i 6 tilfælde om overtrædelse af forbuddet mod fastsættelse af bindende bruttopriser og i ét tilfælde af forbuddet modkonkurrencebegrænsninger i form af udveksling af konkurrentinformation. Retspraksis på disse to områder ligger nu rimelig fast. Der er derfor al mulig grund til igen at advare mod udveksling af konkurrentinformation og fastsættelse eller håndhævelse af bindende bruttopriser.

Det var ikke alt, der gik godt i 2013. På tabssiden måtte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen meget overraskende notere sig en tabt sag mod Post Danmark i Højesteret om misbrug af dominerende stilling og en tabt sag ved Sø- og Handelsretten om tilbagebetaling af konkurrenceforvridende kommunal støtte til Hellers Yachtværft. Siden er der ikke afgjort flere sager om forbuddet mod konkurrenceforvridende statsstøtte.

Det var også i 2013, at Global Competition Review nedgraderede den danske konkurrencemyndighed til 2½ på en skala fra 0 til 5. Nedgraderingen er den anden inden for få år og placerer den danske konkurrencemyndighed blandt de ringeste konkurrencemyndigheder. Årsagen til nedgraderingen skal primært findes i de meget få ”bløde” konkurrenceafgørelser.

Produktivitetskommissionen

Selv om det er en velkendt sag, at store velfærdstab skyldes offentlig konkurrencebegrænsende regulering, så forblev 2 ministerhenvendelser om offentligt regulerede konkurrencebegrænsninger (apoteker og tredjepartsadgang til Københavns Lufthavne) i 2012 enlige svaler. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen satte - ligesom i perioden 2008-2011 - igen offentliggjorte konkurrence- og effektivitetsanalyser af offentlige konkurrencebegrænsninger på HOLD med 0 sager i 2013, jf. oversigten ovenfor. Forstå det hvem, der kan.

Til gengæld er Produktivitetskommissionen i 2013 kommet med anbefalinger om mere konkurrence, mindre unødig regulering, færre konkurrencebegrænsninger og konkurrencefremme. Forslagene er gamle travere om fx delvis liberalisering af apotekervæsenet, taxireguleringen, postreguleringen og planloven. Desuden er der de velkendte forslag om færre handelshindringer, friere konkurrence over grænserne og mere konkurrenceudsætning af offentlige opgaver gennem udbud af fx togdrift. Der foreslås også yderligere skærpelse af konkurrencelovgivningen. Forslagene er velkendte og har været bragt frem rigtig mange gange gennem de seneste 20 år uden, at der er sket afgørende fremskridt. Det gør ikke forslagene ringere, men hver gang er ændringerne stødt på særinteresser og politiske hensyn. Erfaringen siger, at det vil være særdeles overraskende, hvis det lykkes den nuværende regering at gennemføre mere end nogle ganske få af disse forslag, selv om de kan bidrage væsentligt til en mere konkurrence- og effektivitetsbetinget udvikling.

Men Produktivitetskommissionen mangler en del oplagte forslag og kommer ikke med mange nye. Fx mangler afregulering af miljø- og energisektorerne, fjernelse af unødvendige forsyningspligter, konkurrenceudsætning af affaldsforbrændingsanlæg og liberalisering af lodsområdet. Der er stadig masser at gå i gang med.

Der vil stadig være brug for at presse på for at fjerne offentligt regulerede konkurrencebegrænsninger, fjerne unødig regulering og for at fremme konkurrencen gennem konkurrenceudsætning, liberalisering og privatisering – vel at mærke med respekt for legitime politiske hensyn.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bør her spille en langt mere aktiv og selvstændig rolle og i langt højere grad fremlægge analyser over de velfærdsgevinster, der på denne måde kan opnås. Der er brug for flere konkurrence- og effektivitetsanalyser af offentlige og offentligt regulerede konkurrencebegrænsninger. Ingen andre end Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Rigsrevisionen har hjemmel og pligt til at lave dem. Et ideologisk mantra om mere marked som mirakelkur er ikke nok.

 

Venlig hilsen

Frederiksberg, februar 2014

 

Niels Rytter

Konkurrenceraadgivning.dk

(Hvis du ikke ønsker nyhedsbrevet fremover kan det afmeldes på www.konkurrenceraadgivning.dk)

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53