Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Konkurrencestatus og forventninger til 2011

2010 blev et fredeligt konkurrenceår med få afgørelser.

Usædvanligt var det dog,  at konkurrencemyndigheden i 2010 for fjerde gang i træk inden for en kort årrække traf afgørelse om et alvorligt konkurrencebrud i en sag mod statsvirksomheden Post Danmark.

Og bemærkelsesværdigt var det, at konkurrencemyndigheden og domstolene i 2010 fik cementeret den klare og konsekvente linje i sager om bindende bruttopriser og konkurrentinformation.

Overraskende var det nok, at antallet af fusioner var det laveste i mange år, selv om fusionstærsklerne blev kendeligt nedsat den 1. oktober 2010.

Men intet tyder på, at 2011 bliver meget forskelligt fra 2010, bortset fra, at antallet af fusionssager ventes at stige svagt i 2011. Og i februar 2011 forventes Højesteret at afsige dom i den spektakulære TV2-rabatsag. For nærmere omtale se: http://www.konkurrenceraadgivning.dk/nyhed.aspx?ID=34 

Mine to bedste råd for 2011 er:

Vær forberedt i tilfælde af en kontrolundersøgelse (dawn raid).  Læs mere på:  http://www.konkurrenceraadgivning.dk/pdf/dawnraid.pdf, og

Undgå konkurrentinformation. Læs mere på:

http://www.konkurrenceraadgivning.dk/konkurrentinformation.aspx

 

Konkurrenceraadgivning.dk har nedenfor samlet op på, hvad der er sket i løbet af 2010 og giver et bud på noget af det, som kan ventes af 2011.

2010

Med 7 konkurrenceafgørelser i december 2010 kom antallet af afgørelser for hele 2010 op på 25 eller nogenlunde det samme antal som i 2009, hvor antallet var det laveste i nyere tid. De 25 afgørelser kan deles op i de klassiske forbudssager (7), fusionssagerne (12) og i øvrige konkurrencesager (6).

Forbudssager

De to grundlæggende forbudsbestemmelser i konkurrenceretten er forbuddet mod misbrug af dominerende stilling og forbuddet mod at indgå konkurrencebegrænsende aftaler m.v.. 

I 2010 traf konkurrencemyndigheden  afgørelse i 2 sager vedrørende misbrug af dominerende stilling og 5 sager vedrørende konkurrencebegrænsende aftaler m.v.

De to misbrugssager drejede sig om Post Danmark individuelle og generelle rabatter for magasinpost og om Energi E2's (nu Dong's) prisindmeldingsstrategi til Nord Pool i 2. halvår 2003.

Konkurrencerådet fandt, at Post Danmark nu for fjerde gang i løbet af de seneste år har overtrådt misbrugsforbuddet ved at anvende priser og rabatter, med det formål at udelukke konkurrenter og binde kunder. I sagen om E2 fandt konkurrencemyndigheden efter mange års lange og grundige overvejelser frem til, at misbrugsforbuddet alligevel ikke var overtrådt.

De fem konkurrencebegrænsningssager vedrørte forbud mod specifikke bestemmelser i brancheforeningen Danske Bedemænds etiske regler (reklameregler), forbud mod Witt Hvidevarer A/S´ styring af videresalgspriser og hindring af parallelhandel, forbud mod Scandlines forbud mod videresalg af færgebilletter, fritagelse fra konkurrencebegrænsningsforbuddet for Telekommunikationsindustriens brancheaftale om nummerportering og for HMN Naturgas´standardaftale om servicering af oliefyr.

Der blev skredet ind i 4 af de 7 forbudssager.

Fusionssager

Fusioner, hvor omsætningen overskrider nærmere fastsatte tærskelværdier skal godkendes forinden de kan sættes i kraft. Med virkning fra 1. oktober 2010 blev tærskelværdierne nedsat væsentligt -  for den nedre tærskelværdis vedkommende fra 300 til 100 mio. kr.  og for den øvre fra 3,8 til 0,9 mia. kr.

Det forventes, at nedsættelsen af tærskelværdierne vil øge antallet af fusionssager. Men det er ikke sket endnu. I 2010 blev 12 fusionssager omfattende 8 fusioner afgjort, heraf 4 efter 1. oktober.  3 af de 4 fusioner, der blev afgjort efter ændringen af fusionsreglerne den 1. oktober, blev godkendt efter den ny procedure for forenklet sagsbehandling af fusioner.

De 12 fusionssager vedrørte godkendelse af Foreningen Bankdatas overtagelse af Jyske Banks IT-udviklingsenhed, JN Datas overtagelse af foreningen Bankdatas enhed for levering af IT-drift, oprettelse af Danske færger som et selvstændigt fungerende joint venture, Univars køb af Basic Chemical Solution, DLG's og Danish Agros overtagelse af Århusegnens Andel, joint venture mellem JN Data og Nordisk Finans om varetagelse af IT-driftsopgaver, Nykredits efterlevelse af tilsagn om nedsættelse af administrationsbidraget og Danish Agros overtagelse af S.A.B. Landbrugets andel. I to af fusionssagerne vedrørende grovvarer blev der afgivet tilsagn, mens øvrige fusioner blev godkendt uden betingelser.

Øvrige konkurrencesager

Øvrige konkurrencesager omfatter 2 fritvalgssager fra henholdsvis Hillerød og Herning Kommuner, 1 sag om overtrædelse af forbuddet mod ulovlig konkurrenceforvridende statsstøtte i forbindelse med Tårnby Kommunes  udleje af lokaler under markedslejen og 3 sager vedrørende tilsagn om at eliminere misbrug og konkurrencebegrænsninger ved afgivelse af  tilsagn (Bestsellers tilsagn om indberetning af prisdata, fortolkning af tilsagn i forbindelse med DBU's overdragelse af medierettigheder til Superligaen og tilsagn om fastsættelse af masteleje i aftaler mellem DR, TV2 og 4 M).

2010 blev det tredje år i træk, hvor konkurrencemyndigheden ikke anvendte reglen om at offentliggøre henvendelser til ministre om skadelige offentlige konkurrencebegrænsninger, og 2010 blev første år, hvor der ikke blev afvist en eneste klagesag.

Ankenævn og Råd

Konkurrenceankenævnet afsagde i 2010 i alt 5 kendelser, der alle gav konkurrencemyndigheden medhold. De 5 sager omfatter en afgørelse om opsættende virkning (Hellers Yachtværft APS), en afgørelse om fornøden interesse i at være klageberettiget (Håndværksrådet), en afgørelse om fortolkning af fusionstilsagn (Nykredit), en afgørelse om  konkurrencebegrænsende distributionsvilkår (Viasat Broadcasting UK ltd) og en afgørelse om Post Danmarks loyalitetsskabende og ekskluderende priser og rabatter for direct mail. Der blev i 2010 afholdt 6 rådsmøder.

Bødevedtagelser og straffedomme

Der blev i 2010 idømt og vedtaget bøder i  5 sager på i alt 3,3 mio. kr. Herudover blev  Århus dyrlægevagt af Landsretten frifundet for påstand om samordnet praksis om vagthonorarer. Af de 5 sager vedrørte 2 overholdelse af bindende bruttopriser (Lise Aagaard Copenhagen A/S (troldekugler) og Louis Poulsen Lighting A/S), mens 3 sager vedrørte konkurrentinformation vedrørende priser, avancer og omkostninger (Brancheforeningen International Transport Danmark (ITD), Danske Busvognmænds brancheforening og Dansk Juletræsdyrkerforenings brancheforening).

         Konkurrenceafgørelser i perioden 2004/2005 - 2009/2010.

               Antal

2004

2005

2009

2010

Offentligt regulerede konkurrencebegrænsninger med skadelige virkninger (§ 2)

4

9

0

0

Private konkurrencebegrænsninger med skadelige virkninger (§§ 6-10)

31

26

7

5

Misbrug af dominerende stilling (§11)

10

16

1

2

Fusionskontrolsager (§ 12)

18

8

11

12

Konkurrencefremmende tilsagn (§16a)

-

3

2

3

Ulovlig statsstøtte med skadelige virkninger (§ 11a)

6

4

1

1

Fritvalgssager (§ 11b)

-

-

5

2

Afvisning af klager (§14)

16

16

3

0

Total

85

82

30

25

Indeks

100

96

35

29

Bødevedtagelser og straffedomme

0

4

4

6

Ankenævnskendelser

11

12

3

5

Rådsmøder

11

9

6

6

       Kilde: WWW.KS.DK

 

2011

Brud på konkurrencelovgivningen opstår sjældent pludseligt eller uventet. Alligevel kan det være svært på forhånd at spotte eller forudsige overtrædelser. Det skyldes, at grænserne for, hvad der forstås ved forbudt misbrug af dominerende stilling, og hvad der forstås ved forbudte skadelige konkurrencebegrænsninger kan være uklare, eller at overtrædelser ganske enkelt skjules for myndighederne.

Det er derfor ikke muligt at forudsige, hvilke konkurrencesager, der vil komme op i 2011. Men erfaringerne viser, at der i 2011 nok højst vil blive en enkelt misbrugssag og nogle få (højst 3 - 5) konkurrencebegrænsningssager. Til gengæld vil antallet af fusionssager formentlig stige til et niveau på omkring 15 - 20 afhængig af antallet af fusioner inden for finanssektoren i 2011. Den forenklede procedure i fusionssager er allerede blevet brugt i 75 % af sagerne. Det må forventes, at 75 % af sagerne fremover kan løses på denne måde. Det giver et langt mindre ressourcetræk i virksomhederne og i konkurrencemyndigheden.

Noget tyder på, at der stadig ligger nogle bødesager i pipelinen. Men bødesager og straffedomme i 2011 vil næppe overstige de 5 sager i 2010.

Det må forventes, at den danske konkurrencemyndighed igen i 2011 vil konstatere, at det danske prisniveau ligger over niveauet i sammenlignelige lande, og at det skyldes svag konkurrence, selv om kausaliteten aldrig er blevet klarlagt teoretisk eller empirisk. Men intuitivt lyder det jo som en plausibel forklaring.

I 2011 vil der blive offentliggjort en større undersøgelse af dagligvarehandelen i Danmark formentlig med en konklusion om, at dagligvarepriserne i detailhandelen i Danmark er højere end i sammenlignelige lande. Men en konkret handlingsplan, der reelt  kan ændre på forholdene, kan ikke forventes.

Der vil også i 2011 komme en undersøgelse af markedet for distribution af Tv-signaler med en forventet konklusion om, at priserne er urimeligt høje, og med en gentagelse af tidligere anbefalinger om mere frit a la carte kanalvalg.

Og så bliver det interessant at se, hvad Højesteret finder frem til i TV2-rabatsagen, når der forventeligt afsiges dom i februar 2011.

Et i 2009 nedsat udvalg til styrkelse af konkurrencen skal afrapportere til økonomi- og erhvervsministeren i foråret 2011 om styrkelse af konkurrencestyrelsens informations- og vejledningsindsats, om en mere effektiv og smidig sagsbehandling og om indførelse af fængselsstraf. Det skal blive interessant at se om rapporten kan bidrage til afbureaukratisering og mere selvregulering. Rapporten kan nok ikke forventes færdig på denne side af folketingsvalget. 

Det bliver også interessant at se, hvad den siddende og kommende regering kan byde på af afvikling af offentligt regulerede konkurrencebegrænsninger. Det hjælper jo ikke, at konkurrencereglerne overholdes, hvis offentlig regulering stiller sig hindrende i vejen for konkurrence og effektivitet.

Der er således på forhånd udsigt til endnu et traditionelt og fredeligt konkurrenceår.

Tak for 2010 og Godt Nytår

Konkurrenceraadgivning.dk

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53