Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Vi har klippet fra Brand & Ambulance april 2009

Ambulanceudbud: Succes eller fiasko?

Af Niels Rytter,
Konkurrencerådgivning.dk

På markedet for ambulancekørsel har Falck været næsten enerådende. På den anden side har regionerne en stærk køberstilling. Kontraktpriserne på et sådan marked afhænger af parternes forhandlingsstyrke. På grund af uigennemsigtighed på markedet tyder alt på, at Falck har befundet sig i en komfortabel forhandlingsposition. Markedet har været milevidt fra velfungerende konkurrence.

Konkurrence fremmer effektive løsninger

Det er en kendt sag, at velfungerende konkurrence er en god måde at få varer og tjenester frem til forbrugerne på, hvis de skal være bedst og billigst på både kort og lang sigt. Men problemet er, at konkurrencen ikke altid fungerer. Det skyldes enten markedsfejl eller reguleringsfejl. Markedsfejl optræder navnlig, når der er få store virksomheder på et marked eller uigennemsigtighed på markedet. Reguleringsfejl optræder, når offentlig regulering eller private aftaler griber ind i konkurrenceforholdene.

Udbudene af ambulancekørslen i 2008 var et forsøg på at bryde monopolet og indføre konkurrence om markedet.

Succes eller fiasko?

Mens det er nok den almindelige opfattelse i beredskabssektoren, at udbuddet af ambulancekørslen var en fiasko. Der har været fokuseret meget på Samaritens mislykkede forsøg på at komme ind på markedet. Fem generelle forhold peger imidlertid i retning af, at udbud af ambulancekørsel nok skal blive en succes.

1. Adskillelse af funktioner

Markedet for ambulancekørsel består af 112-funktionen, vagtcentralerne og kørselsopgaven (køretøjer, mandskab, udstyr og bygninger). Vagtcentralerne og kørselsopgaven vil fremover blive adskilt. Vagtcentralopgaven overtages af regionerne og kørselsopgaverne vil løbende blive konkurrenceudsat.

Resultaterne af adskillelsen har ikke vist sig endnu, men adskillelsen (den vertikale disintegration) er af afgørende betydning for at skabe velfungerende konkurrence. Adskillelsen vil først og fremmest give Regionerne langt bedre styringsmulighed, og kørselsopgaven vil blive mere
gennemskuelig og dermed mere velegnet for konkurrenceudsætning.

2. Konkurrenceudsætning

Når udbuddene af ambulancekørslen sidste år ikke blev en fiasko, så skyldes det for det første, at der kom der én ny aktør på banen, nemlig Responce. Det er mange år siden, at der har eksisteret andre private udbydere i Danmark, og det var urealistisk at tro, at der fra den ene dag til den anden ville opstå et mylder af private aktører.

Desuden har regionerne formentlig lært meget af de gennemførte udbudsprocesser. En bearbejdning af de indhøstede erfaringer og yderligere analyser og finjustering af fremtidige udbud kan være med til, at der på sigt kommer flere private aktører. Nu har Responce brudt isen, og der er god grund til at forvente, at der næste gang bliver flere bydere.

3. Bedre analyser af udbudsprocessen

Men det er nødvendigt med yderligere konkrete analyser af budprocesserne, fx af hvorledes kørselsopgaverne skal pakkes sammen, og om opgaverne fortsat bør opdeles i liggende patientkørsel og i akutkørsel.

Det bør også analyseres, hvordan buddene skal afgives, hvilke krav, der skal stilles til deltagerne, hvor lang løbetid kontrakterne skal have, om der skal afholdes flere udbud, og om udbuddene skal ske samtidig eller med en tidsmæssig forskydning.


Niels Rytter er selvstændig rådgiver med en baggrund i mange års ansættelse i konkurrencestyrelsen.
Niels Rytter er selvstændig rådgiver med en baggrund i mange års ansættelse i konkurrencestyrelsen.

Forskudte udbud kan især være en fordel, hvis der er tale om et marked med få konkurrenter og store investeringskrav for nye aktører. Modsat kan det være en god idé med få og store udbud samtidig, hvis operatørerne kan forvente synergieffekter ved at vinde flere udbud på samme tid.

4. Marketsounding

For at fremkalde flere bydere ved fremtidige udbud og dermed skabe mere konkurrence, er det nødvendigt at lave et grundigt forarbejde i form af marketsounding, dvs. tidlig og aktiv kommunikation med potentielle operatører. Marketsounding bør igangsættes i rigtig god tid inden afholdelse af udbuddene.

5. Koordinering og samarbejde på tværs af regionerne

Der vil også være behov for i lyset af de indhøstede erfaringer at analysere om samarbejde og koordinering af kørselsopgaver og vagtcentralopgaver på tværs af regionsgrænser kan fremme varetagelsen af opgaverne yderligere.

Centraliseringen af sygehusvæsenet og nye tekniske muligheder, der blandt andet åbner sig med ibrugtagningen af SINE, vil også kunne bidrage til løsninger, der bygger på velfungerende konkurrence.

Konklusion

De gennemførte udbud af ambulancekørsel har fået én ny mindre privat aktør frem på markedet. Det må betragtes som en succes. Adskillelsen af vagtcentralfunktionen og kørselsopgaven er rigtig set. Desuden har regionerne nu beskrevet opgaverne i ambulancekørslen og patientbefordringen mere detaljeret end tidligere.

Regionerne må nu samle og udnytte de indhøstede erfaringer fra den første udbudsrunde, og mere specifikke analyser kan formentlig yderligere underbygge grundlaget for fremtidige udbud.

Men markedssucces er hårdt arbejde og tager tid.

Niels Rytter er selvstændig konsulent i sit eget firma Konkurrenceraadgivning.dk. Han er uddannet økonom og var tidligere kontorchef i Konkurrencestyrelsen med transport, logistik og infrastruktur som arbejdsområde. Yderligere oplysninger på www.konkurrenceraadgivning.dk.

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53