Skip Navigation Links
FORSIDE
OM VIRKSOMHEDEN
REFERENCER
KONTAKT
 

Forside Vejledninger Konkurrentinformationer

 

Vejledning om udveksling af konkurrentinformationer

 

 

Informationsudveksling mellem konkurrenter

Udveksling af informationer mellem konkurrenter kan ske enten 1) ved at virksomhederne udveksler oplysninger indbyrdes eller 2) ved at virksomhederne fremsender oplysningerne til et fælles, centralt organ (fx en brancheforening), der samler og bearbejder oplysningerne med henblik på videregivelse til virksomhederne.

 

Informationsudveksling mellem konkurrenter kan være forbudt.

 

Det er tilfældet, hvis informationsudvekslingen er aftalt mellem konkurrerende virksomheder, vedtaget i regi af en sammenslutning af konkurrerende virksomheder (typisk en brancheforening) eller udgør en samordnet praksis mellem virksomheder, og har til formål eller følge at begrænse konkurrencen.

 

Det er også tilfældet, når en eller flere dominerende virksomheder (enkeltvis eller kollektivt) misbruger deres markedsstilling til gennem udveksling af informationer mellem konkurrenter at samordne og koordinere virksomhedernes adfærd, så de ikke længere handler uafhængigt.

 

I praksis beror det på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde om udveksling af information mellem konkurrenter er forbudt.

 

I en sådan konkret vurdering indgår to hovedelementer, nemlig 1) karakteren af informationen og 2) strukturen og adfærden på det marked, hvor informationsudvekslingen finder sted.

 

Karakteren af informationen

 

Hvilken information

Udveksling af information mellem konkurrenter kan inddeles i 1) stærkt fortrolige oplysninger, 2) muligvis fortrolige oplysninger og 3) andre oplysninger.

 

Til gruppen stærkt fortrolige konkurrentoplysninger hører udveksling af oplysninger om fx priser, rabatter, omkostninger, produktion og salg, kapacitetsudnyttelse, drifts- og markedsstrategier, indkøbs- og distributionsaftaler og oplysninger om kundeforhold.

 

Gruppen muligvis fortrolige konkurrentoplysninger består fx af udveksling af oplysninger om standardkontrakter, erfarudveksling, nyhedsbreve og udvikling af pris- og markedsføringsportaler.

 

Til gruppen andre oplysninger hører oplysninger om generelle brancheforhold og information, der ikke påvirker konkurrencen. Udveksling af sådanne oplysninger vil sjældent blive ramt af forbudene i konkurrenceloven, og falder uden for rammerne af denne vejledning.

 

 

Er informationen egnet til at begrænse konkurrencen?

Spørgsmålet om informationsudvekslingen er egnet til at begrænse konkurrencen afhænger af en kombination af flere forhold. Det drejer sig om 1) hvem er den ansvarlige for informationsudvekslingen, 2) informationernes alder, 3) informationshyppigheden og 4) informationens aggregeringsniveau. Det drejer sig også om 5) informationsudvekslingens efterlevelse, 6) om der er sanktioner knyttet til informationsudvekslingen, 7) hvem der er informationsudvekslingens adressat, 8) informationernes tilgængelighed og 9) informationernes specifikationsgrad (konkret eller generel, kvantitativ eller kvalitativ).

 

Strukturen på markedet

 

Markedsforholdene på det marked, hvor der udveksles oplysninger, har også stor betydning for, om informationsudvekslingen er egnet til at begrænse konkurrence. På oligopolistiske markeder vil det selvsagt være nemmere at disciplinere modtagerne af konkurrentoplysningerne end på markeder, hvor der er mange konkurrenter og konkurrencen er velfungerende.

 

Informationsudveksling i praksis

 

Inden for rigtig mange brancher udveksles fx nøgletal, kalkulationsregler, tommelfingerregler for prisberegning, prisstatistikker, statistikker for udviklingen i priser og omkostninger, salg og produktion og bruttoavanceprocenter.

 

Hvis informationsudvekslingen gennem aftale, vedtagelse e. lign. har til formål eller følge at begrænse konkurrencen, så er den forbudt, medmindre det kan dokumenteres, at den kan fritages, fordi konkurrencebegrænsningen 1) fremmer effektiviteten, 2) kommer forbrugerne til gode, 3) er nødvendig for at opnå disse fordele og 4) ikke eliminerer konkurrencen.

 

Usikkerhed

Mange virksomheder er usikre på, hvor grænsen går. Og det kan da også være svært at finde ud af om en konkret udveksling af informationer er forbudt. Det skyldes i mange tilfælde ukendskab til de faktorer, der indgår i de konkrete vurderinger, og til hvordan de sammenvejes.

 

Nogle formodningsregler findes dog: Anbefalinger om priser, rabatter m.v. fra brancheforeninger er forbudt, brancheforeningers udsendelse af maksimalpriser og informationer om aktuelle og fremtidige priser er som udgangspunkt forbudt, brancheforeningers udsendelse af informationer, der afslører enkeltvirksomheders fremtidige produktion og salg er som udgangspunkt forbudt og brancheforeningers udsendelse af omkostningsinformationer er forbudt, hvis de kan opfattes som prisanbefaling.

 

Quicktest til eget brug

For at give en fornemmelse af om en given informationsudveksling er på vej ind i det røde felt, så har Konkurrenceraadgivning.dk lavet vedhæftede vejledende quicktest. Ved at sætte et kryds ud for det mest sandsynlige udfald af hver af de 11 faktorer i skemaet fås en oversigt over, hvor mange felter, der er i rødt.

 

Der findes mange kombinationer og det er ikke muligt på forhånd at sige, hvilke kombinationer, der vil være forbudte. Men testen vil give en god fornemmelse af om ”tampen brænder”, og om der er behov for indsats eller rådgivning. Testen er vejledende og kan ikke erstatte en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

 
Konkurrenceraadgivning.dk v. Niels Rytter - Tlf.: (+45) 22 19 86 53